F?ls?f?

Ad v? ?sas d?y?rl?r


ARAL n?dir? Avropa ittifaq? v? Almaniya ?razisind?n k?nar ya?ayan insanlar ü?ün bu ad he? n?yi bildirmir, halbuki 92 ildir ki d?yi?ilm?zdir. ARAL – ARomatics, ALiphatics dem?kdir. Aromatik karbohidrogenl?rin qrupuna Benzol, Alifatik qrupuna is? Qazolin daxildir. Bel?likl? 92 il ?vv?l dünyan?n ü? tarixi hadis?si ba? verib - Benzolla, Qazolinin birl??m?si n?tic?sind? dünyan?n ilk premium yanacaq n?vünün icad?, yanacaq n?vün yoxlanmas? ü?ün yeni standartlar?n t?tbiq olunmas? v? ARAL brendin yaranmas?n?n t?m?li qoyulmu?dur.
1.Tarix? v? ?n?n?l?r? h?rm?t
2.Yüks?n keyfiyy?t standartlar?
3.Daimi inki?af v? kamilliyin nail olunmas?
Bu faktorlar ARAL ?irk?tinin korporativ f?ls?f?sinin ?sas?d?r!   

 

Aral. Alles super.

Alles super  t?rcüm?d? H?r ?ey superdir  – ARAL brendinin sloqan?d?r.
?irk?t infrastrukturun, elmi t?dqiqatlar?n v? daxild? ged?n biznes prosesl?rin mür?kk?bliyin? v? ciddiliyin? baxmayaraq ARAL ?ox sad? v? h?r bir s?ravi v?t?nda? ü?ün ba?a dü?ül?n kommunikasiya n?vünü se?mi?dir. Bu s?b?bl? ARAL brendi avropan?n  80% Almaniyan?n is? 98% insanlar?n yadda??nda h?kk olunan bir simvoldur. ARAL  ad? – rahatl?q, pozitiv ?hval,  g?st?ril?n xidm?tl?rin yüks?k s?viyy?si, sat??da olan m?hsullar?n stabil qalan keyfiyy?ti il? ?laq?l?ndirilir. ARAL brendinin bugünki imici bir ?sr boyu formala??rd? v? n?tic?d? Almaniya v?t?nda?lar?n b?yük hiss?si ?irk?tin ?sas d?y?rl?rini v? f?ls?f?sini ba?a dü??r?k s?rav? istehlak??lardan h?mfikirlil?r? ?evrilmi?dir.

 
Loqotip v? M?nas?
?stehlak??lar s?ras?nda ARAL  loqosu ?g?y briliant ? adland?r?l?r v? eyni zamanda Almaniyan?n ?n tan?nm?? loqotipl?rd?n biri hesab olunur.  ARAL loqotipi c?vahir da??n qurulu?una v? r?nq ?alarlar?n ox?amas?na g?r? ona qeyri r?smi olaraq ?G?y briliant ? ad? verilib. ARAL simvolikas?nda g?y r?nq – g?z?lliyi ?ks etdirir, düz formalar? is? ?n ki?ik detal?na q?d?r müt???kkil, m?suliyy?tli v? dürüst münasib?tin g?st?ricisidir. Loqotipin r?nqi v? ümumi qurulu?u brendin individuall???n? ?zünd? ?ks etdirir v? ill?rdir ki Avropa sakinl?rinin r??b?tini qazam??d?r.
青青操