Tarix

Hal haz?rda Almaniyada Aral sad?c? brend deyil o, yanacaq v? sürtkü materiallar sah?sind? yüks?k keyfiyy?tin sinonimi say?l?r, bunda qeyri adi bir ?ey yoxdur ?ünki Aral brendinin art?q 100 illik tarixi vard?r, onun ad? yüks?k keyfiyy?tli yanacaq n?vünün icad? il? ba?l?d?r v? bu gün? kimi ?zün? m?xsus yüks?k keyfiyy?t s?viyy?sini qorumaqdad?r. Günü günd?n artan yanacaq doldurma m?nt?q?l?ri (Almaniyada yanacaq doldurma m?nt?q?l?rin say? 2500-? yax?nd?r), bistrolar?, avtoyumalar? v? sair yol infrastruktur elementl?rin say?na g?r? Q?rbi Avropan?n ?n iri ?irk?t? hesab olunur.
 
Almaniya v?t?nda?lar? aras?nda ke?iril?n son sor?ulara ?sas?n, Almanlar?n 90%-? Aral brendi alt?nda burax?lan m?hsullara etibar edirl?r, bu etibarl?q Aral istehsal etdiyi yanacaq, ya? v? sürtkül?r, yeyinti m?hsullar?, g?st?rdikl?ri yüks?k xidm?t s?viyy?sind? ?z ?ksini tapmaqdad?r.
?lb?tt? ya? v? sürtkü m?hsullar?n istehsal? Aral AG konsernin f?aliyy?t g?st?rdiyi sah?l?rd?n yaln?z biridir, amma "yaln?z biridir" dedikd? - o dem?k deyil ki ikinci d?r?c?lidir, ?ünki biz unutmamal?y?q ki dünyan?n ilk sintetik ya?? m?hz Aral t?r?find?n 1939 ild? istehsal olunmaqa ba?lam??d?r.
Dem?k olar ki Aral brendi elmi laboratoriyalar?n hesab?na b?yümü?dür. Bel? ki 1920-ci ild? ?irk?tin kimya??s? Valter Osvald gazolin v? benzin qar???q?ndan tamami il? yeni yanacaq n?vünü icad edib v? yanacaq n?vün ad?n? ?zü t?yin edib "AR" - aromatic s?zünd?n g?türülüb (benzin - aromatik birl??m?l?r qrupuna aiddir) v? "AL" - alifatik s?zünd?n (gazolin - alifatik birl??m?l?r qrupuna aiddir). O vaxt ü?ün - B.V. Aral adl? yeni yanacaq n?vü, bugünki günd? is? keyfiyy?tini t?sdiq ed?n Almaniyan?n enerqetika sah?sind? ?n b?yük h?rm?t? malik Aral brendi yaran?b.  

Aral-?n  tarix??sin? n?z?r? salsaq, ?irk?tin nec? z?nqin v? qeyri adi bir inki?af yolun ke?m?sinin ?ahidi olar bil?rik.Bel?likl? 1898 ild? Almaniyan?n Bohum ??h?rind? Benzol-Verband ?irk?ti yarad?l?r. ?irk?tin ?sas f?aliyy?ti kimyavi zavodlara aromatik karbogidrogenl?rin sat??? il? ba?l? idi (taluol, ksilen, benzol).
Qeyd etdiyimiz kimi Aral brendin inki?af? elmi t?dqiqat v? laboratoriyalar?n hesab?na ba? tutub, dem?li bu ill?r ?rzind? elmi t?dqiqatlar? davam etdirib daima inki?afda olan elmi i??il?rin say?sind? 1929 ild? B.V. ?irk?ti (Benzol-Verband) ilk d?f? istehsal etdiyi ya? v? sürtkü m?hsullar?n? bazara ??xar?r, 1939 ild? is? dünyan?n ilk, ?oxd?r?c?li v? tam sintetik müh?rrik ya?? il? günd?m? g?lir. Müh?rrik ya?? Aral Kowal ad? il? bazarda yer tutur. 
Brendin v? m?hsullar?n artan populyarl??? n?tic?sind?, 1952-ci ild? B.V. (Benzol-Verband) ad?n? d?yi??r?k - B.V. Aral adland?r?l?r, bununla da Aral s?zü ilk d?f? ?irk?tin loqosunda ?z ?ksini tap?r.   
Art?q 1962 ild? Aral B.V. ?irk?tinin par?alanmas? ba? verdi, n?tic?d? is? Aral AG s?hmdar c?miyy?ti yarad?ld?.


1967-d?, Aral AG ü? ?n iri s?hmdar t?r?find?n idar? olunurdu t?xmini h?r birind? 28% s?hml?r pay? il?: VEBA-CHEM?E AG, Gelsenberg AG v? (diqq?t!) Mobil Oil AG. Amma buna baxmayaraq 1978-d? Veba Oel AG 56% s?hml?r?, 2000-ci ild? is? 100% s?hml?r pay? il? Aral AG-n?n tam sahibin? ?evrilmi?dir. 
N?hay?t 2002-ci ild? Veba Oel AG ?irk?ti BP Group (British Petroleum) ?irk?tin? sat?laraq, Aral AG-n?n ba? q?rargah? BP ?irk?tinin Almaniyadak? r?smi nümay?nd?liyin ofisin? ?evrilmi?dir.
?lk? ?razisind? yerl???n 600 BP yanacaq doldurma m?nt?q?si is? Aral ad?n? da??maqa ba?lay?r, Almaniyada tan?nm?? v? xalq?n h?rm?tin? malik a?-mavi r?nql?rl? boyanm??d?r.

 

青青操